„LS CarSystem” to innowacyjny produkt prawniczy, skierowany do wszystkich użytkowników pojazdów mechanicznych, działający na zasadzie „zleć i zapomnij”. Polega na zapewnieniu poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym, pojazdu zastępczego na okres naprawy uszkodzonego pojazdu, co do zasady nieodpłatnie

1. Po co jest produkt „LS CarSystem”?

Przypuśćmy, że klient uczestniczy w zdarzeniu komunikacyjnym, nie ze swojej winy.
Co prawda, ubezpieczyciel sprawcy szkody (ewentualnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny) pokryje wszelkie koszty związane z naprawą uszkodzonego pojazdu poszkodowanego, powinien także zwrócić utraconą wartość uszkodzonego pojazdu, nie mniej jednak, konieczność naprawy uszkodzonego pojazdu zawsze wiąże się z czasową niemożnością korzystania z niego, a w konsekwencji z poważnymi utrudnieniami w wykonywaniu na przykład obowiązków służbowych, czy też czynności życia codziennego. W przypadku przedsiębiorców, utrata możliwości używania pojazdów skutkuje powstaniem realnej szkody w postaci utraconych dochodów, jak również na przykład zagrożeniem realizacji zobowiązań. 


W takiej sytuacji, co do zasady, poszkodowanemu przysługuje uprawnienie do otrzymania pojazdu zastępczego na czas potrzebny do naprawy uszkodzonego pojazdu, na koszt ubezpieczyciela sprawcy szkody. Towarzystwa Ubezpieczeń zazwyczaj nie informują jednak poszkodowanych o takiej możliwości, oni sami natomiast przeważnie nie mają wiedzy
o przysługujących im uprawnieniach. Co więcej, nawet w przypadku gdy poszkodowany na własną rękę sam wynajmie pojazd zastępczy, w toku postępowania likwidacyjnego szkody Towarzystwa Ubezpieczeń robią wszystko, aby utrudnić zwrot poniesionych przez poszkodowanych kosztów najmu pojazdu zastępczego.

 

Dotychczas, poszkodowani sami zmuszeni byli na własną rękę wynająć pojazd zastępczy, opłacić tą usługę wynajmującemu, a następnie samodzielnie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów z tego tytułu od ubezpieczyciela sprawcy szkody. Na rynku istnieje wiele firm, które oferują produkt wynajmu pojazdu zastępczego z bezgotówkowym rozliczeniem, produkty te jednak zazwyczaj są niepełne, nie gwarantują także odpowiedniej synchronizacji naprawy warsztatowej i najmu pojazdu zastępczego. Z dostrzeżonej przez nas potrzeby poszkodowanych, powstał system ich obsługi w zakresie wszystkich następstw zdarzeń komunikacyjnych, w postaci produktu „LS CarSystem”.

 

2. Na czym polega produkt „LS CarSystem”?

Poszkodowany, którego pojazd mechaniczny ucierpiał w zdarzeniu drogowym z winy innego uczestnika, dzwoni do przedstawiciela „LS Lex System” (numery telefonów, czynne 24h/d podane są na karcie „LS CarSystem”), który załatwia za niego wszelkie kwestie formalne, związane ze zgłoszeniem szkody u ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia (ewentualnie 

w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym). Następnie uszkodzony pojazd poszkodowanego, odprowadzany
jest do profesjonalnego warsztatu samochodowego, współpracującego z „LS Lex System”, celem przeprowadzenia gruntownej jego naprawy. Poszkodowanemu natomiast wydany zostaje przez „LS Lex System” pojazd zastępczy, na cały czas potrzebny do przywrócenia jego pojazdu do stanu jak sprzed szkody. Po zakończeniu naprawy, klient odbiera swój pojazd, w zamian zdając pojazd zastępczy, otrzymany od „LS Lex System”

 

Klient nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z holowaniem uszkodzonego pojazdu, kompleksową naprawą, jak również z wynajem pojazdu zastępczego. Wszystkie rozliczenia odbywają się w formie bezgotówkowej. Wystawione rachunki i faktury VAT klient reguluje przenosząc na „LS Lex System” wierzytelność przysługującą mu wobec Towarzystwa Ubezpieczeń, w którym to sprawca zdarzenia posiada polisę ubezpieczenia OC. W efekcie, klient nie musi w żaden sposób walczyć z Towarzystwem Ubezpieczeń, o należne mu odszkodowanie.

 

Ponieważ produkt „LS CarSystem” pozwala na zapewnienie wszystkim poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych kompleksowej obsługi ich spraw, realizuje on w pełni zasadę „zleć i zapomnij”.

 

3. Czy klient zawsze ma uprawnienie do pojazdu zastępczego?

Jeżeli pojazd jest wykorzystywany na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, wówczas poszkodowanemu w zdarzeniu komunikacyjnym z winy innego uczestnika ruchu zawsze przysługuje pojazd zastępczy na czas naprawy uszkodzonego pojazdu. W przypadku osób fizycznych wykorzystujących uszkodzony pojazd co celów prywatnych, wówczas każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny. W celu zapewnienia kompleksowej oraz prawidłowej obsługi klientów, korzystających z produktu „LS CarSystem”, nad każdą sprawą czuwają prawnicy „LS Lex System”, jak również ze współpracujących z nami kancelarii adwokackich i radców prawnych.

 

4. Karta „LS CarSystem”

Z produktem „LS CarSystem” nierozerwalnie łączy się karta „LS CarSystem”.
Do skorzystania z produktu „LS CarSystem” uprawnienie są tylko i wyłącznie posiadacze Karty. Karta ta zawiera jedynie informacje przydatne klientom, tj. ogólne zasady korzystania z produktu oraz numery telefonów czynne 24h/d, pod którymi posiadacz Karty może uzyskać wszelkie informacje potrzebne do skorzystania z produktu. Nie zawiera ona żadnych danych personalnych oraz teleadresowych klienta, a jej otrzymanie nie zobowiązuje w żaden sposób klientów
do skorzystania produktu „LS CarSystem”. Posiadacz Karty „LS CarSystem” zawiera umowę z organizatorem produktu 

„LS Lex System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie, dopiero w razie powstania potrzeby skorzystania z produktu.

 

Karta jest darmowa, przedstawiciele „LS Lex System” nie mogą pobierać wynagrodzenia za jej wydanie. 

Aby otrzymać od nas Kartę „LS CarSystem” prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza.