„LS Lex System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Szczecinie, oferuje kompleksową usługę dochodzenia wierzytelności 

i odszkodowań, między innymi w sytuacjach:

-       szkody komunikacyjnej (kiedy klientowi „LS Lex System” przysługuje wierzytelność innego podmiotu w związku ze zdarzeniem drogowym);

-       kiedy osoba fizyczna poszkodowana w skutek działań lekarzy (w związku z błędem w sztuce, zaniedbaniem, zaniechaniem obowiązku, etc.);

-       kiedy dobra osobiste podmiotu (klienta „LS Lex System”) zostały naruszone (np. bezprawne naruszenie dóbr poprzez wykorzystanie bez zgody wizerunku, czy twórczości artystycznej);

-       każdej innej sytuacji, kiedy klient „LS Lex System” poniósł szkodę wskutek działania innego podmiotu.

 

W przypadku przedsiębiorców, przykładowymi sytuacjami są: niezapłacone faktury;
brak wypłaty wynagrodzenia pomimo wykonania umowy, etc.

 

W każdej z powyższych sytuacji, postępowanie (procedura i działanie „LS Lex System”) jest podobne.

 

Podmiot uprawniony (czyli potencjalny klient „LS Lex System”) zostaje umówiony
na spotkanie z prawnikiem, na którym bezpłatnie analizowany jest jego przypadek (w tej sytuacji istnieje możliwość dokładnej i fachowej oceny tego, czy dana wierzytelność rzeczywiście istnieje, oraz jakie są możliwości jej dochodzenia0). Po takim spotkaniu, pojawiają się dwa możliwe scenariusze dalszego postępowania.

1.     Spotkanie czasami skutkuje wnioskiem, że dana wierzytelność nie istnieje (np. w sytuacji,
gdy potencjalny klient ma mylne pojęcie co do przysługującego mu prawa), nie ma możliwości jej dochodzenia (bądź możliwość ta jest ograniczona, lub graniczy z tym, że szanse
na egzekwowanie jej są bliskie zera), jej dochodzenie jest nieopłacalne. Spotkanie takie
nie jest jednak działaniem bezproduktywnym. Potencjalny klient dostaje możliwość całkowicie bezpłatnej konsultacji z profesjonalnym prawnikiem i wszechstronnej analizy jego przypadku. To jest wymierna korzyść po stronie klienta, i jeśli zostanie on „obsłużony” podczas
tej konsultacji w ramach standardów, o które dbamy, wówczas jeśli pojawi się możliwość dochodzenia innego roszczenia (tego klienta, czy osoby trzeciej, której poleci usługi „LS Lex System”), wówczas przypomni on sobie o naszym Współpracowniku i jego pomocy.

2.     Po spotkaniu okazuje się, że istnieją prawne możliwości dochodzenia przysługującej klientowi wierzytelności. W takim przypadku ustalamy z klientem stopień udziału „LS Lex System”
w dochodzeniu tego roszczenia. Oferujemy ze swojej strony profesjonalną pomoc prawną (świadczoną przez adwokata lub radcę prawnego), finansowanie procesu (pokrycie kosztów sądowych – opłaty od pozwu, zaliczki na poczet biegłych, inne wydatki związane z procesem), pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego (wskazanie co, w jaki sposób i gdzie uzyskać – w tym zakresie występujemy przed procesem do stosownych podmiotów i organów
o potrzebne dokumenty). W zamian za nasz udział w sprawie (stopień pomocy i finansowania sprawy przez „LS Lex System”), klient płaci określony procent od skutku (czyli tego, co uda się dla niego uzyskać/odzyskać). W ten sposób, klient „LS Lex System” otrzymuje swoistą gwarancję staranności z naszej strony, albowiem zysk Spółki uzależniony jest od skuteczności naszych działań.

 

Możliwa jest również cesja wierzytelności (czyli odkupienie jej przez „LS Lex System”
od klienta). Jest to jedna praktyka stosunkowo rzadko stosowana przez „LS Lex System”
w wyjątkowych sytuacjach.